parallax background

Cầu Xóm Bóng, Nha Trang, 1957