KIẾN TRÚC NHÀ DÀI
Ở THÁP PO NAGAR
NHA TRANG - 1961 .
 

The stucture of mandapa (long house) in Po Nagar temple - Kiến trúc nhà dài (mandapa) ở tháp Po Nagar - Nha Trang - 1961


VN - Theo nhà khảo cổ Henri Parmentier thì ngọn tháp chính do vua Chăm là Harivarman Đệ Nhất xây vào đầu thế kỷ 9. Còn các ngọn khác thì xây vào khoảng thế kỷ thứ 7, 8. Trước đây còn đếm được gần mười kiến trúc, đến nay đáng tiếc chỉ còn có năm, gồm một nhà dài (mandapa) và 4 ngôi tháp. Nhà dài (mandapa) là một kiến trúc gồm 10 cột lớn và 14 cột nhỏ hình bát giác xây bằng gạch, đường kính chừng 1m. Đây là nơi các tín đồ chuẩn bị lễ vật trước khi vào tháp hành lễ.


EN - According to archeologist Henri Parmentier, the main temple was built by the King of Champa Harivarman The First in the early 9th century. The others were built later in the 7th and 8th centuries. Formerly, we could see about 10 structures but it remained only 5, consisting of 1 mandapa and 4 towers. The construction of mandapa includes 10 huge columns and 14 smaller octagonal towers, all in bricks, 1m in diameter. This was the place where people arranged worshipped things before entering inside for the masses.


 

Login

Lost your password?