parallax background

Thích Ca Phật Đài, Nha Trang, 1966