parallax background

Cổng chính Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, Sài Gòn, 1965