CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ
INTERNATIONAL SQUARE
SÀI GÒN - 1969 .
 

VN - Trên nền tháp cũ, người Pháp có xây đài tưởng niệm lính Pháp và Đông Dương chết trận trong Đệ Nhất Thế Chiến. Đài tưởng niệm được khánh thành ngày 11-11-1927 và được đặt tên là Công trường Chiến Sĩ Trận Vong.
Sau năm 1954, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đặt tên nơi đây là Công trường Chiến sĩ. Đến năm 1964 thì các tượng đài bị phá bỏ và xây một hồ nước nhỏ. Từ 1970 đến 1974, Hồ Con Rùa thực sự được trùng tu và đổi tên thành Công trường Quốc tế.


EN - On the place of old water tower, the French built a memorial statue dedicated to French and Indochinese soldiers who died in the World War I. Inaugurated on 11-11-1927, it was named Dead Soldiers in Wars Palace.
After 1954, Sài Gòn Government renamed it Soldiers' Plaza. In 1964, the monument was knocked down and rebuilt into a small pond. From 1970 to 1974, the pond was restorated and renamed International Square.


 
CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ
icon-clock-3
1969
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?