parallax background

Nét hoang sơ của thác Prenn, 1950