parallax background

Thác Prenn và Sở thú, Đà Lạt, 1958