TRƯỜNG LYCÉE YERSIN
LYCÉE YERSIN SCHOOL
ĐÀ LẠT - 1970 .
 

VN - Ngày 28.6.1935, trường được đổi tên thành Lycée Yersin. Trong năm 1935-1936, trường mở các lớp Triết học, Toán học là những lớp cuối cùng của bậc trung học (tương đương lớp 12 ngày nay).
Về sau, trường đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Hùng Vương, hiện nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt.


EN - On June 28th, 1935, it was named Lycee Yersin. In 1935 and 1936, the school started Philosophy and Maths classes which were the last classes of High School (similar to 12th grade now).
Later it was Education Centre Hùng Vương and now it is Teacher' Training College.


 
TRƯỜNG LYCÉE YERSIN
icon-clock-3
1970
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?