parallax background

Kiến trúc nhà dài (mandapa) ở tháp Po Nagar, Nha Trang, 1961