parallax background

Kéo lưới trên biển Nha Trang, 1959