parallax background

Nhà thờ Giáo Xứ Dục Mỹ, Ninh Hòa, 1963