XÓM BÓNG NHÌN
TỪ THÁP BÀ
PO NAGAR
NHA TRANG - 1967 .
 

VN - Từ thời các chúa Nguyễn, trong Hồng Đức bản đồ thế kỷ XVII đã có địa danh Nha Trang. Xuất xứ của đại danh này có lẻ từ tiếng Chăm "Ya Trang" là sông lau, dòng sông giữa hai bờ lau sậy.


EN - From the dynasty of The Nguyễn leaders, in the Hồng Đức map in the 18th century, there was a place named Nha Trang. This name was perhaps originated from Champa language "Ya Trang" which meant River of Reeds, with lots of reeds on both sides.


 
XÓM BÓNG NHÌN TỪ THÁP BÀ PO NAGAR
icon-clock-3
1967
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?