parallax background

Cầu Mống ở Tháp Chàm, Ninh Thuận, 1959