TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1952 .

LIÊN HIỆP
BƯU CHÍNH
QUỐC TẾ


 
Tên bộ tem:Liên hiệp Bưu chính Quốc tế
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):5 đồng
Ngày phát hành:12/09/1952
Phương pháp in:Khắc thép
Loại giấy:Tráng keo mặt sau
Nơi in:Thomas De La Rue Londres
 
1952-12-05-A05-tem-vnch-lien-hiep-buu-chinh-quoc-te
Scott:18
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):25 x 40

Login

Lost your password?