TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1956 .

CÔNG THỰ
BƯU ĐIỆN


 
Tên bộ tem:Công thự Bưu điện
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):4 đồng 50 xu
Ngày phát hành:10/01/1956
Phương pháp in:Khắc thép một màu
Loại giấy:Tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:American Bank Note Company (USA)
Thông tin khác:Bộ tem được phát hành để kỷ niệm 5 năm thu hồi chủ quyền Bưu chính Việt Nam.
 
1956-01-10-a-A10-tem-vnch-cong-thu-buu-dien
Scott:36
Giá mặt (VNĐ): 60 xu
Kích thước (mm):29 x 24
1956-01-10-b-A10-tem-vnch-cong-thu-buu-dien
Scott:37
Giá mặt (VNĐ): 90 xu
Kích thước (mm):29 x 24
1956-01-10-c-A10-tem-vnch-cong-thu-buu-dien
Scott:38
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):29 x 24

Login

Lost your password?