TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1956 .

TỔNG THỐNG
NGÔ ĐÌNH DIỆM
(phát hành kỳ 1)


 
Tên bộ tem:Tổng thống Ngô Đình Diệm (phát hành kỳ I)
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:5
Tổng giá mặt tem (VNĐ):44 đồng
Ngày phát hành:07/07/1956
Phương pháp in:Khắc thép một màu
Loại giấy:Tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Bộ Tài Chánh Nhật Đông Kinh
 
1956-07-07-a-A11-tem-vnch-tong-thong-ngo-dinh-diem
Scott:41
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):25 x 36
1956-07-07-b-A11-tem-vnch-tong-thong-ngo-dinh-diem
Scott:43
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):25 x 36
1956-07-07-c-A11-tem-vnch-tong-thong-ngo-dinh-diem
Scott:44
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):25 x 36
1956-07-07-d-A11-tem-vnch-tong-thong-ngo-dinh-diem
Scott:45
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):25 x 36
1956-07-07-e-A11-tem-vnch-tong-thong-ngo-dinh-diem
Scott:49
Giá mặt (VNĐ):35 đồng
Kích thước (mm):25 x 36

Login

Lost your password?