TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1968 .

HỮU SẢN HÓA
CÔNG NHÂN
VÀ NÔNG DÂN


 
Tên bộ tem:Hữu sản hóa công nhân và nông dân
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):42 đồng 80 xu
Ngày phát hành:01/11/1968
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1968-11-01-a-A95-tem-vnch-huu-san-hoa-cong-nhan-va-nong-dan
Scott:331
Giá mặt (VNĐ): 80 xu
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Lâm Kiều Mỹ
1968-11-01-b-A95-tem-vnch-huu-san-hoa-cong-nhan-va-nong-dan
Scott:332
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Lên Văn Nhơn
1968-11-01-c-A95-tem-vnch-huu-san-hoa-cong-nhan-va-nong-dan
Scott:333
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Hà Văn Đức
1968-11-01-d-A95-tem-vnch-huu-san-hoa-cong-nhan-va-nong-dan
Scott:334
Giá mặt (VNĐ):30 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Viết Vân

Login

Lost your password?