TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1968 .

PHÁT HUY
TINH THẦN
THÂN HỮU
VỚI ĐỒNG MINH


 
Tên bộ tem:Phát huy tinh thần thân hữu với Đồng minh
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):55 đồng 50 xu
Ngày phát hành:22/06/1968
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1968-06-22-a-A94-tem-vnch-phat-huy-tinh-than-than-huu-voi-dong-minh
Scott:327
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Lâm Văn Bê
1968-06-22-b-A94-tem-vnch-phat-huy-tinh-than-than-huu-voi-dong-minh
Scott:328
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri
1968-06-22-c-A94-tem-vnch-phat-huy-tinh-than-than-huu-voi-dong-minh
Scott:329
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri
1968-06-22-d-A94-tem-vnch-phat-huy-tinh-than-than-huu-voi-dong-minh
Scott:330
Giá mặt (VNĐ):50 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Thị Tuyết

Login

Lost your password?