TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1969 .

DÂN TỘC
THIỂU SỐ
VIỆT NAM


 
Tên bộ tem:Dân tộc thiểu số Việt Nam
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):57 đồng
Ngày phát hành:29/08/1969
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1969-08-29-a-A106-tem-vnch-dan-toc-thieu-so-viet-nam-dan-toc-Djarai

Dân tộc Djarai

Scott:355
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):36 x 51
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1969-08-29-b-A106-tem-vnch-dan-toc-thieu-so-viet-nam-dan-toc-Mnong-gar

Dân tộc Mnông-gar

Scott:356
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):36 x 51
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1969-08-29-c-A106-tem-vnch-dan-toc-thieu-so-viet-nam-dan-toc-Bahnar

Dân tộc Bahnar

Scott:357
Giá mặt (VNĐ):50 đồng
Kích thước (mm):36 x 51
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?