TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1973 .

KỶ NIỆM 25 NĂM
BẢN TUYÊN NGÔN
QUỐC TẾ
NHÂN QUYỀN


 
Tên bộ tem:Kỷ niệm 25 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):115 đồng
Ngày phát hành:29/12/1973
 
1973-12-29-a-A153-tem-vnch-ky-niem-25-nam-ban-tuyen-ngon-quoc-te-nhan-quyen
Scott:462
Giá mặt (VNĐ):15 đồng
1973-12-29-b-A153-tem-vnch-ky-niem-25-nam-ban-tuyen-ngon-quoc-te-nhan-quyen
Scott:463
Giá mặt (VNĐ):100 đồng

Login

Lost your password?