TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1975 .

THÚ VUI
NGÀY TẾT


 
Tên bộ tem:Thú vui ngày tết
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):150 đồng
Ngày phát hành:26/01/1975
 
1975-01-26-A179-tem-vnch-thu-vui-ngay-tet-mua-lan
Scott:506
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
1975-01-26-A180-tem-vnch-thu-vui-ngay-tet-dot-phao
Scott:507
Giá mặt (VNĐ):30 đồng
1975-01-26-A181-tem-vnch-thu-vui-ngay-tet-mung-tuoi-li-xi
Scott:508
Giá mặt (VNĐ):100 đồng

Login

Lost your password?