BI ĐÌNH Ở
LĂNG KHẢI ĐỊNH
HUẾ - 1961 .
 

VN - Bi Đình có hình bát giác xây bằng bê tông cốt thép. Bên trong có bia và những hàng cột bát giác và vòm cửa theo lối Roman biến thể. Rõ ràng tổng thể kiến trúc của lăng vua Khải Định là sự kết hợp từ Đông sang Tây, giữa cổ điển và hiện đại, cho thấy một quan điểm thẩm mỹ khác biệt hoàn toàn với lăng tẩm của các vị vua khác.

EN - Bi Đình is an octagonal building with reinforced concrete. Inside the building, there were memorial stones, the octagonal columns and Roman arches. Clearly, the overall architecture of King Khải Định tomb is a combination from East to West, between classic and modern, showing a completely different artistic perspective with tombs of other Kings.


 
BI ĐÌNH Ở LĂNG KHẢI ĐỊNH
icon-clock-3
1961
icon-pin
Huế
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?