parallax background

Cảnh miền quê, Nha Trang, 1960