HỒ CON RÙA
TURTLE LAKE
SÀI GÒN - 1969 .
 

VN - Tên chính thức là Công trường Quốc tế, nhưng người dân vẫn hay gọi là Hồ Con Rùa cho vòng xoay giao thông có đài phun nước này. Nguyên vị trí này trước đây, năm 1878, người Pháp có xây một tháp nước lớn, đến năm 1921 thì bị phá hủy và xây đài tưởng niệm lính Pháp và Đông Dương chết trận trong Đệ Nhất Thế Chiến. Đến năm 1964 thì các tượng đài bị phá bỏ và xây một hồ nước nhỏ. Từ 1970 đến 1974, Hồ Con Rùa thực sự được trùng tu và đổi tên thành Công trường Quốc tế.


EN - Its official name was International Square but people called it Turtle Lake because at the crossroads there was a fountain. At this place the French built a water tower in 1878 but it was knocked down in 1921, then it was rebuilt as a memorable monument for French and Indochinese soldiers died in the First World War. In 1964, the monument was knocked down and rebuilt into a small pond. From 1970 to 1974, the pond was restorated and renamed International Square.


Login

Lost your password?