TRƯỜNG QUỐC GIA NÔNG LÂM MỤC
NATIONAL COLLEGE OF AGRICULTURE
BẢO LỘC - 1965 .
 

VN - Năm 1930, Trung tâm thực nghiệm Nông học được xây dựng, cơ sở đầu tiên. Năm 1955 trường Quốc Gia Nông Lâm Mục được thành lập; đào tạo hai cấp bậc cao đẳng và trung đẳng từ năm 1955-1963. Đến năm 1963, trường được đổi tên là trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Có thể nói đây là ngôi trường đầu tiên về đào tạo chuyên gia nông - lâm - súc và công chức khuyến nông, trường trung học về văn hoá và chuyên môn lớn nhất nước vào thời đó.
Hiện nay trường đã đổi tên thành trường Trung Học Kỹ Thuật và Dạy Nghề của tỉnh Lâm Đồng.

EN - In 1930, the Centre for Experimental Agronomy was built as a first building. In 1955, the National College of Agriculture was established; offering two ranks of training: colleges and intermediate colleges from 1955 to 1963. By the year 1963, the college was renamed to Bảo Lộc College of Agriculture. We can say this was the first college of professional training for agricultural - forestry - livestock experts and agricultural officers. This was the biggest college of cultural and professional training of the country at that time.
Currently, the college has been renamed into Technology and Vocational Training school of Lâm Đồng province.


 
TRƯỜNG QUỐC GIA NÔNG LÂM MỤC
icon-clock-3
1965
icon-pin
Bảo Lộc
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?