parallax background

Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục, Bảo Lộc, 1965