parallax background

Đường phố xưa ở Phan Thiết, 1959