parallax background

Cầu Quan bắc qua sông Cà Ty, Phan Thiết, 1959