TRƯỜNG SƯ PHẠM QUI NHƠN
QUI NHƠN PEDAGOGY SCHOOL
QUI NHƠN - 1974 .
 

VN - Thời gian học tập trong trường Sư phạm Qui Nhơn là hai năm. Năm thứ nhất học các môn như luân lý chức nghiệp, giáo dục cộng đồng, sư phạm lý thuyết, sư phạm chuyên biệt, tâm lý giáo dục, quốc văn sinh ngữ, toán học ứng dụng, âm nhạc, hội họa, thủ công, canh nông... Năm thứ hai học giao tế xã hội, kinh tế chính trị, sư phạm thực hành, quản trị và thanh tra hội đồng...

EN - Term in Qui Nhơn pedagogy school is two years. The first year subjects were professional ethics, community education, pedagogy, special pedagogics, educational psychology, linguistics, mathematics, music, painting, crafts, farming... The second year subjects were social relations, political economy, pedagogical practice, administration and council inspection...


 
TRƯỜNG SƯ PHẠM QUI NHƠN
icon-clock-3
1974
icon-pin
Qui Nhơn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?