parallax background

Đường Trưng Nữ Vương và nhà thờ Tân Định, Sài Gòn, 1957