PHỤ NỮ LẠCH Ở ĐÀ LẠT
THE LẠCH WOMAN
IN ĐÀ LẠT
1955 .
 

VN - Đối với người Lạch và các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, người phụ nữ giữ một vai trò hết sức quan trọng không chỉ trong đời sống mà còn trong cả thế giới tâm linh. Bằng chứng là các vị thần quan trọng được người Lạch tôn vinh đều là nữ thần như Thần Đất, Thần Lúa... Cái chiêng đầu tiên trong bộ chiêng là "Vàng" (chiêng mẹ), kế đến là "Rdơm" (chiêng cha).


EN - For the Lạch and the minorities, the role of women is not only important in their lives but also important in their mental lives. All the Gods of the Lạch are female: the God of Land, the God of Rice... the first one in the set of gongs is "Yang" (the mother gong), then the "Rdơm" (the father gong).


PHỤ NỮ LẠCH Ở ĐÀ LẠT
icon-clock-3
1955
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?