parallax background

Câu Lạc Bộ Thể Thao, Đà Lạt, 1965