PHỤ NỮ LẠCH Ở ĐÀ LẠT
THE LẠCH WOMAN
IN ĐÀ LẠT
1956 .
 

VN - Trong xã hội người Lạch, người phụ nữ sở hữu và thừa hưởng tài sản, đề khởi hôn lễ và truyền tên dòng họ gia đình cho con cái. Nam giới lo việc cày bừa, trồng trọt, thu hoạch, săn bắn, bắt cá và đan lát; người phụ nữ nấu cơm, chế biến rượu, dệt thổ cẩm và chăm sóc con cái.


EN - In Lạch society, women owned and inherited property, marriage and initiated transmission lineage family names to children. Men cared of plowing, planting, harvesting, hunting, fishing and knitting; women cooking, wine processing, weaving and caring for children.


PHỤ NỮ LẠCH Ở ĐÀ LẠT
icon-clock-3
1956
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?