CỬA NGỌ MÔN
NGỌ MÔN GATE
HUẾ - 1961 .
 

VN - Ngọ Môn là cổng chính của Hoàng Thành. Ngọ Môn bắt đầu xây từ năm 1833, dưới thời vua Minh Mạng. Theo Kinh Dịch, các vị vua thường phải quay mặt về phía Nam để cai trị thiên hạ, cho nên khi vua Gia Long xây dựng kinh đô Huế, hệ thống thành quách và cung điện... cũng theo hướng Bắc-Nam. Nếu lấy điện Thái Hòa là trung tâm của mặt bằng tổng thể thì cổng chính của Hoàng thành Huế là Ngọ Môn nằm ở phía Nam của điện Thái Hòa. Ngoài ra, căn cứ trên la bàn phong thủy phương Đông thì phía Nam thuộc hướng Ngọ trên trục Tý-Ngọ (Bắc-Nam) nên cổng chính của Hoàng thành được đặt tên là Ngọ Môn.


EN - Ngọ Môn Gate is the main gate of Huế Citadel. Ngọ Môn began construction in 1833, under King Minh Mạng. According to Yijing, kings were often facing South to rule the people in the country. Therefore, when King Gia Long built Huế capital, its citadel system and palaces… were also facing North-South direction. If we take Thái Hòa Palace to be the center of the overall premises, the main gate of the Huế Citadel is Ngọ Môn which is located in the South of Thái Hòa Palace. In addition, based on Feng-Shui direction and Chinese zodiac the South belongs to Horse on the Rat-Horse axis (North-South), hence the main gate of the Huế Citadel was named the Southern Gate (Ngọ Môn).


 

Login

Lost your password?