parallax background

Lênh đênh dưới nắng chiều, 1959