parallax background

Nhà thờ Phước An, Ninh Thuận, 1968