THÁP PO KLONG GARAI
PO KLONG GARAI
TEMPLE TOWERS
NINH THUẬN - 1962 .
 

VN - Tháp được xây vào thế kỷ 13 bởi vua Jaya Sinhavarman III, tên gọi khác là Po Klong Garai, vị vua thứ 34 của vương quốc Chiêm Thành, người Việt gọi là vua Chế Mân. Là một vị vua anh minh, lại thương dân và hiếu hòa, là người có công to lớn trong việc xây dựng hệ thống dẫn thủy nhập điền phục vụ nông nghiệp của người Chăm trong vùng nên được nhân dân rất tôn trọng. Để nhớ ơn, dân chúng tạc tượng Ngài và thờ ngay trong ngôi tháp do Ngài xây. Từ đó ngôi tháp mang luôn tên Ngài.

EN - The Chàm temple tower was built in the 13th century by King Jaya Sinhavarman III, known as Po Klong Garai, the 34th king of the Kingdom of Champa. Vietnamese called him King Chế Mân, who ruled wisely and for the good of the people. He had great success in the construction of irrigation systems for agriculture of the Chăm people in the region. To be grateful to him, people made his statue and have worshiped him within temple tower built by him. The temple tower has been under his name since then.


THÁP PO KLONG GARAI
icon-clock-3
1962
icon-pin
Ninh Thuận
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?