parallax background

Bùng binh Quách Thị Trang phía trước chợ Bến Thành, Sài Gòn, 1968