parallax background

Nhà thờ Huyện Sỹ, Sài Gòn, 1958