Khi nói tới Sài Gòn, hầu hết mọi người đều nhắc tới chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện, bùng binh Nguyễn Huệ... nó đã là những công trình tiêu biểu, cảnh quan trong “vùng ký ức” của người dân Sài Gòn rồi.

February 28, 2022

Dinh Độc Lập, Sài Gòn, 1959

Dinh Độc Lập – Independence Palace – Sài Gòn – 1959 VN – Công trình được đặt tên là Dinh Norodom. Từ 1871 đến 1887, dinh […]

SÀI GÒN

January 14, 2022
Sài Gòn xưa - Sài Gòn Port - Cảng Sài Gòn - 1957
Cảng Sài Gòn xưa, 1957
February 22, 2022
Sài Gòn xưa - The Town Hall - Tòa Đô Chính - Sài Gòn - 1961
Tòa Đô Chính, Sài Gòn, 1961
February 15, 2022
Sài Gòn xưa - Huyện Sỹ church - Nhà thờ Huyện Sỹ - Sài Gòn - 1958
Nhà thờ Huyện Sỹ, Sài Gòn, 1958
February 22, 2022
Sài Gòn xưa - National Committee Hall and Lam Sơn Square - Trụ sở Quốc hội và Công trường Lam Sơn - Sài Gòn - 1968
Trụ sở Quốc hội và Công trường Lam Sơn, Sài Gòn, 1968
January 24, 2022
Sài Gòn xưa - Tao Đàn Park - Công viên Tao Đàn - Sài Gòn - 1957
Công viên Tao Đàn, Sài Gòn, 1957
February 26, 2022
Sài Gòn xưa - Bến Thành Market - Chợ Bến Thành - Sài Gòn - 1957
Chợ Bến Thành, Sài Gòn, 1957
January 20, 2022
Sài Gòn xưa - Zoo and Botanical Garden - Thảo Cầm Viên - Sài Gòn - 1963
Thảo Cầm Viên, Sài Gòn xưa, 1963
February 21, 2022
Sài Gòn xưa - National Committee Hall and Lam Sơn Square - Trụ sở Quốc hội và Công trường Lam Sơn - Sài Gòn - 1965
Trụ sở Quốc hội và Công trường Lam Sơn, Sài Gòn, 1965
January 22, 2022
Sài Gòn xưa - Quách Thị Trang Square in front of Bén Thành Market - Bùng binh Quách Thị Trang phía trước chợ Bến Thành - Sài Gòn - 1968
Bùng binh Quách Thị Trang phía trước chợ Bến Thành, Sài Gòn, 1968
February 12, 2022
Sài Gòn xưa - The National Museum and King Hùng Temple - Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương - Sài Gòn - 1957
Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1957
February 4, 2022
Sài Gòn xưa - Bến Thành market ,Diên Hồng square and Công Quản bus station - Chợ Bến Thành, Công trường Diên Hồng và bến xe buýt Công Quản - Sài Gòn - 1957
Chợ Bến Thành, Công trường Diên Hồng và bến xe buýt Công Quản, Sài Gòn xưa, 1957
February 3, 2022
Sài Gòn xưa - Mống Bridge - Cầu Mống - Sài Gòn - 1959
Cầu Mống, Sài Gòn, 1959
January 10, 2022
Sài Gòn xưa - Sài Gòn Port - Cảng Sài Gòn -1960s
Cảng Sài Gòn xưa, 1960s
February 12, 2022
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1961
Viện Bảo tàng, Sài Gòn, 1961
February 18, 2022
Sài Gòn xưa - Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica - Nhà thờ Đức Bà - Sài Gòn - 1957
Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn xưa, 1957

Login

Lost your password?