parallax background

Thi đấu Bóng bàn Quốc tế, Sài Gòn, 1960s