DINH ĐỘC LẬP
INDEPENDENCE PALACE
SÀI GÒN - 1959 .
 

VN - Công trình được đặt tên là Dinh Norodom.


Từ 1871 đến 1887, dinh do Thống đốc Nam kỳ sử dụng nên gọi là Dinh Thống đốc.


Từ 1887 đến 1945, các toàn quyền Đông Dương sử dụng dinh thự này vừa để làm việc và vừa làm nơi ở nên dinh lại được gọi là Dinh Toàn quyền.


Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp, Dinh Norodom trở thành nơi làm việc của chính quyền Nhật tại Việt Nam. Tháng 9-1945, Nhật thua trận trong Đệ Nhị Thế Chiến, Pháp trở lại chiếm Nam kỳ, Dinh Norodom trở thành Dinh Cao ủy Pháp ở Việt Nam.


Sau năm 1954, Dinh Norodom được giao cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và được đổi tên thành Dinh Độc Lập.


EN - The building was named Norodom Palace.


From 1871 to 1887, the palace was used by the French Governor of Cochichina, therefore, it was refered to as the Governor's Palace.


From 1887 to 1945, all Governor-General of French Indochina used the palace as their residence and office. It became Governor-General Palace.


After Japan took over the government from French authority in Indochina on 9-3-1945, Norodom Palace became the headquarters of Japanese colonial officials in Vietnam.


In 9-1945, Japan surrendered to the Allied forces in World War II and France returned and recaptured South Việt Nam, Norodom Palace was restored to its position as the office of the French High Commissioners.


After 1954, Norodom Palace was handed over to the Sài Gòn Government and renamed the Independence Palace.


 
DINH ĐỘC LẬP
icon-clock-3
1959
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?