CỬA NGỌ MÔN
NGỌ MÔN GATE
HUẾ - 1957 .
 

VN - Ngọ Môn có thể chia làm chia hệ thống, nền đài ở dưới và lầu Ngũ Phụng ở trên.

Hệ thống nền đài có hình chữ U, có ba lối đi song song nhau: Ngọ Môn (ở giữa dành cho vua đi), Tả Giáp Môn, Hữu Giáp Môn (ở hai bên dành cho các quan văn võ theo hầu vua). Ngoài ra còn có hai lối đi nữa dành cho lính tráng và voi ngựa.

Hệ thống lầu Ngũ Phụng có hai tầng, được xem như một lễ đài, dùng để tổ chức một số lễ hàng năm của triều đình như lễ đọc tên các sĩ tử thi đỗ Tiến sĩ, lễ duyệt binh...


EN - Ngọ Môn - The gate of noon is divided into two levels: the stone and brick fortress-like base structure, and the more elaborate, Five Phoenix Pavilion-like upper level.

The system of base structure has a U-shaped platform. The ground level has three parallel entrances, of which the centre one was always reserved for the monarch's use only (the main gate). The two, slightly smaller (right and left gates), side entrances were reserved for mandarins. The two small arched entrances on the side were for soldiers and elephants and horses.

Five Phoenix Pavilion has two floors, is seen as a stage, used to organize annual historic events of the court as academic ceremonies, parades...


 

Login

Lost your password?