parallax background

Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1957