parallax background

Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay), Sài Gòn, 1964