parallax background

Khách sạn Caravelle đang xây dựng, 1959